คำแนะนำการเก็บสิ่งตรวจ

 
วิธีเตรียมชิ้นเนื้อก่อนส่งตรวจ Tissue Handling
วิธีเตรียมเซลล์วิทยาก่อนส่งตรวจ (Cytology)
สรุปข้อปฏิบัติในการเก็บ และรักษาสิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยา