บริการของเรา

การบริการทางเซลล์วิทยา ดำเนินการโดย Cytology Express Lab

1 เซลล์วิทยาระบบสืบพันธุ์สตรี
- ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี โดยเจ้าพนักงานเซลล์วิทยา และตรวจซ้ำ ( สำหรับกรณี Abnormal Pap Smear) โดยพยาธิแพทย์ทุกราย
- ห้องปฏิบัติการมีขวดใส่น้ำยา 95% Alcohol, Spatula และ สไลด์ฝ้า ให้บริการฟรี โดยติดต่อขอรับได้ที่เบอร์โทร . (045) 317298 หรือติดต่อ ตามที่อยู่ข้างต้น
- การตรวจคัดกรอง (Screen) เบื้องต้น โดยเจ้าพนักงานเซลล์วิทยา ที่มีคุณวุฒิและผ่านระบบการประเมินผลจากสมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทยทุกปี
- มีการตรวจซ้ำ (Re-Screen) สำหรับกรณี ผลผิดปกติ โดยพยาธิแพทย์ทุกราย
- ผลการตรวจรายงานภายในเวลา 1 สัปดาห์ หลังได้รับสิ่งส่งตรวจ กรณีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ( ไม่นับเวลาส่ง )

1 เซลล์วิทยาอื่นๆ
ตามคู่มือการเก็บสิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยา
การบริการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา Surgical Pathology Service
การบริการรับชิ้นเนื้อ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และเทศบาลเมืองวารินชำราบ
- ทางศูนย์ฯ มีพนักงานไปรับชิ้นเนื้อ ที่สถานพยาบาล เมื่อได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ ที่ ( 045) 317-298 หรือโทรสาร ที่ ( 045 ) 283-838
- ทางสถานพยาบาล นำชิ้นเนื้อไปส่งที่บริษัท ภายในบริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด ตามที่อยู่ข้างต้น ในเขตอื่น ๆ ของจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอื่น ๆ
•ทางสถานพยาบาล นำชิ้นเนื้อไปส่งที่ บริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด
•ทางสถานพยาบาล ส่งชิ้นเนื้อไปกับ รถประจำทาง รถทัวร์ หรือ รถไฟ และทางบริษัทฯ จะให้พนักงานไปรับชิ้นเนื้อ ที่สถานีดังกล่าว ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และเทศบาลเมืองวารินชำราบ เมื่อได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ ที่ ( 045 ) 317-298 หรือ (07) 878-4588