การส่งรายงานผลการตรวจ

•กรณีขอผลการตรวจปกติ
จะรายงานภายใน 1 สัปดาห์ หลังได้รับสิ่งส่งตรวจ ( ไม่รวมระยะเวลาส่งผลทางไปรษณีย์ ) รายงานผลทางไปรษณีย์

•กรณีขอผลด่วน
จะสามารถรายงานผลการตรวจภายใน 3 วัน หลังได้รับสิ่งส่งตรวจ ( กรณีนี้ ต้องแจ้งห้องปฏิบัติการว่าต้องการผลภายใน 3 วันโดยทางห้องปฏิบัติการขอคิดค่าดำเนินการเพิ่มเป็นเงิน 100 บาท จากค่าบริการปกติ ) รายงานผลการตรวจทางโทรสาร (Fax.) , E-Mail, EMS ตามความต้องการของสถานพยาบาล

•กรณีของผลด่วนพิเศษ
เฉพาะสถานพยาบาลภายในจังหวัดอุบลราชธานี สามารถรายงานผลภายใน 24 ชม. หลังได้รับสิ่งส่งตรวจ โดยทางห้องปฏิบัติการจะคิดค่าดำเนินการเพิ่ม 500 บาท จากค่าบริการปกติ ( กรณีนี้กรุณาโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงก่อนส่ง สิ่งส่งตรวจ เพื่อความพร้อมของห้องปฏิบัติการ ในการประสานงานและรายงานผลการตรวจ ) รายงานผลการตรวจทาง โทรสาร (Fax) , E-Mail , รอรับผลการตรวจที่ห้องปฏิบัติการ ด้วยตนเอง

•แพทย์ ผู้ส่งตรวจชิ้นเนื้อ
สามารถติดต่อ พยาธิแพทย์ ได้โดยตรง โทรศัพท์ ที่ ( 045 ) 317-298 หรือ (01) 877-7986 โทรสาร ที่ ( 045 ) 283-838