การเรียกเก็บค่าบริการ

ทางห้องปฏิบัติการมีวิธีเรียกเก็บเงินหลายวิธี ตามความสะดวกของสถานพยาบาลดังนี้

1. เก็บค่าบริการทันทีหลังได้รับผลการตรวจ โดยออกใบเสร็จรับเงินในนามของผู้ป่วย หรือสถานพยาบาล ตามแต่กรณี

2. เก็บค่าบริการเป็นรายเดือน โดยตัดยอดในวันสุดท้ายของเดือน โดยทางห้องปฏิบัติการจะแจ้งรายละเอียด ชื่อผู้ป่วย รายการตรวจ และค่าบริการ และห้องปฏิบัติการ มีความยินดีให้เครดิตในการชำระค่าบริการ แก่สถานพยาบาล เป็นเวลา 1 เดือน