แนะนำบริษัท

บริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด (Ubon Pathology Lab Co. Ltd.) มีที่ทำการอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี ได้เปิดให้บริการตรวจชิ้นเนื้อทางศัลยพยาธิวิทยาทั่วไป (Surgical Pathology) รับปรึกษา สไลด์ทางประสาทพยาธิวิทยา (Neuropathology Slide Consultation) บริการและรับปรึกษาสไลด์เซลล์วิทยานรีเวช ( Pap Smear) ให้บริการและรับปรึกษาสไลด์ทางเซลล์วิทยาระบบอื่นๆ (Fine needle aspiration cytology and exfoliative cytology) แก่โรงพยาบาล และคลินิก ทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

การตรวจชิ้นเนื้อ ทั้งระดับมหภาค และจุลภาค (Gross and Histological Examination) การตรวจทางเซลล์วิทยาระบบอื่นๆ (FNA และ Exfoliative cytology) รวมทั้งการตรวจสอบ ความถูกต้องของรายงานผลการตรวจ (Surgical Pathology and Cytopathology Report) ทุกราย โดย พยาธิแพทย์ และการตรวจทางเซลล์วิทยาระบบสืบพันธ์สตรี โดย เจ้าพนักงานเซลล์วิทยา ภายใต้การควบคุมคุณภาพ (Re-Screen and Quality) โดย พยาธิแพทย์ ทุกราย เป็นมาตราการที่ทาง บริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด กำหนดขึ้นเพื่อคงไว้ ซึ่งมาตรฐานแห่งความถูกต้องในการวินิจฉัยโรค (Pathological Diagnosis)