ประวัติและความเป็นมาของ บริษัทอุบลพยาธิแลบ จำกัด

  บริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด (Ubon Pathology Lab Co., Ltd.) ก่อตั้งขึ้นโดยทีมศัลยแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ และ พยาธิแพทย์ ในจังหวัดอุบลราชธานี เปิดบริการเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 โดยมีวัตถุประสงค์อยากให้มีสถานบริการด้านพยาธิวิทยากายวิภาค รองรับความจำเป็นของพื้นที่ในเขตอีสานใต้ ซึ่งมีโรงพยาบาลศูนย์ระดับตติยภูมิชั้นสูง ระดับตติยภูมิ โรงพยาบาลทั่วไประดับแม่ข่าย โรงพยาบาลชุมชน ตลอดจนโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ง แต่ในขณะนั้นไม่มีพยาธิแพทย์ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา จึงได้รวบรวมต้นทุนก่อตั้ง บริษัทอุบลพยาธิแลบ จำกัด ขึ้น ระยะแรกได้รับการอนุเคราะห์ที่ตั้งในห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลราชเวช จังหวัดอุบลราชธานี และใช้บริการในการเตรียมสไลด์จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงเริ่มต้น บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากสถานพยาบาลทั้งระดับโรงพยาบาลและคลินิกในจังหวัดอุบลราชธานี ต่อมาได้ขยายบริการไปยังโรงพยาบาลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ชัยภูมิ เป็นต้น ประมาณปี พ.ศ. 2547 (ปีที่ 4 ของการก่อตั้ง) บริษัทฯ ได้ตัดสินใจย้ายที่ทำการมายัง อาคารพาณิชย์ เลขที่ 637 หมู่ 18 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการเตรียมสไลด์ ตลอดจนเพิ่มอัตรากำลังรองรับการให้บริการ ครอบคลุมงานห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาคครบวงจร และเพื่อรองรับการเติบโตระยะยาว ในปี พ.ศ. 2562 ได้ย้ายที่ทำการมายังที่ตั้งปัจจุบัน ซึ่งอยู่เลขที่ 182 หมู่ 15 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี

  ปัจจุบัน บริษัทเปิดดำเนินการมาครบ 22 ปี มีการพัฒนาศักยภาพการให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทุกระดับ บริษัทมีทีมพยาธิแพทย์จากหลายสถาบัน พร้อมทีมที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาอย่างครบถ้วน โดยใช้ระบบ Telepathology Service มีการขยายขอบเขตการตรวจด้วยวิธีพิเศษ ตลอดจนขยายพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้สามารถบริการอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน ทั้งการตรวจเบื้องต้น การส่งตรวจพิเศษเพื่อความแม่นยำในการวินิจฉัย การตรวจเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการรักษา ตลอดจนบอกพยากรณ์โรค เช่น การตรวจทางด้าน immunohistochemistry การตรวจด้านอณูพยาธิวิทยา (Molecular Pathology) การตรวจด้าน cytogenetic การตรวจเซลล์วิทยาระบบสืบพันธ์สตรีด้วยวิธี liquid based(Liquid based PAP smear) และการตรวจหา HPV DNA (HPV DNA testing) การตรวจเซลล์วิทยาระบบอื่นๆ (Non-Gynecologic Cytology) รับปรึกษาโดยพยาธิแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา เช่น พยาธิวิทยาระบบประสาท(Neuropathology) พยาธิวิทยาระบบเลือดและน้ำเหลือง(Hematopathology) พยาธิวิทยาเต้านม ตจพยาธิวิทยา(Dermatopathology) และสาขาอื่นๆ นอกจากนั้นยังมีระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของพยาธิแพทย์ครบวงจร สำหรับโรงพยาบาลที่มีพยาธิแพทย์แต่ไม่พร้อมลงทุนด้านห้องปฏิบัติการ

  ในการรักษามาตรฐานห้องปฏิบัติการและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ บริษัทมีระบบการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสมาคมเซลล์วิทยาและมาตรฐานทางวิชาการห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค ที่กำหนดโดยราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย บริษัทเน้นบริการที่สอดคล้องกับความต้องการแบบจำเพาะของแต่ละสถานพยาบาล ทั้งการแจ้งรายงานผลการตรวจผ่านเว็บเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือ การบันทึกรหัสโรคตามระบบ ICD-O มีการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA) ตลอดจนการพัฒนาระบบเชื่อมต่อนำเข้าข้อมูลสู่ระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและรวดเร็วในการประมวลผลแก่ทางโรงพยาบาล