ประชาสัมพันธ์

วันอาสาฬหบูชา

วัฒนธรรมทางด้าน ขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นวิถีชีวิตที่อยู่คู่คนไทย ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ ดังนั้น วันสำคัญทางศาสนาจึงมีความผูกพันกับการดำเนินชีวิตของคนไทยโดยตรง สำหรับผู้ที่เข้าใจและน้อมนำมาปฏิบัติก็จัดว่าเป็นคนดี มีคุณธรรม ศีลธรรม มีหลักธรรมทางศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว ซึ่งจะนำความสำเร็จให้เกิดขึ้นในชีวิต

โดย : บริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด วันที่ : 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564