ประชาสัมพันธ์

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการรายงานผล

บริษัทอุบลพยาธิแลบได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรายงานผลเพิ่มเติม (addendum) เพื่อให้เป็นไปตามระบบคุณภาพราชวิทยาลัย ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรายงานผล วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 จึงเรียนมาเพื่อให้ผู้รับบริการทราบโดยทั่วกัน

โดย : บริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563