ประชาสัมพันธ์

บริษัท อุบลพยาธิแลบ ขอปรับอัตราค่าบริการตรวจทางพยาธิวิทยา กรณีรายงานผลด่วนและด่วนพิเศษ

บริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด ได้เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาค และเซลล์วิทยา มาตั้งแต่ปลายปี 2543 มาจนถึงปัจจุบัน และเพื่อให้สอดคล้องกับอัตราค่าบริการสาธารณสุขที่ใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของหน่วยงานราชการ ซึ่งเป็นลูกค้าส่วนใหญ่ของทางบริษัทฯ ทั้งนี้ มีบางรายการที่ทางบริษัทฯ ได้ปรับอัตราค่าตรวจบริการเพื่อให้เหมาะสมกับการรายงานผลตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาของผู้ประกอบวิชาชีพ และในบางรายการยังคงเรียกเก็บในอัตราต่ำกว่ากรมบัญชีกลาง และไม่ได้ปรับอัตราค่าให้บริการใหม่ (ใช้ราคาเดิม) เช่น - Gynecological (100.-) 50.00 B. ณ โอกาสนี้ทางบริษัทฯ ขอปรับอัตราค่าตรวจบริการนอกรายการตรวจของกรมบัญชีกลาง กรณีลูกค้ามีความประสงค์ขอรายงานผลด่วนและด่วนพิเศษ ดังนี้ - Express Report 1 day 1000.00 B. - Express Report 3 day 500.00 B. อัตราค่าตรวจบริการดังกล่าวเริ่มมีผลใช้งานในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป หากลูกค้าท่านใด ต้องการใช้บริการขอผลด่วนและด่วนพิเศษกรุณาติดต่อกับทางเจ้าหน้าของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อความพร้อมของทีมงานการให้บริการรายงานผลด่วน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ประกาศโดย : บริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น