คณะดำเนินงาน
พยาธิแพทย์ (Pathologist)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยิ่งลักษม์ อภิบาล
แพทยศาสตร์บัณฑิต(พบ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
วุฒิบัตร พยาธิวิทยากายวิภาค (แพทยสภา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร
ที่ปรึกษาโรคระบบผิวหนัง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พัฒนา ศรมยุรา
แพทยศาสตร์บัณฑิต(พบ.) คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร พยาธิวิทยากายวิภาค (แพทยสภา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ
ที่ปรึกษาโรคระบบทางเดินอาหาร, ตับ และทางเดินน้ำดี
3. แพทย์หญิงกันยปริญญ์ ภูมิจิตร
แพทยศาสตร์บัณฑิต(พบ.) (เกียรตินิยมอันดับ 1)
คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร พยาธิวิทยากายวิภาค (แพทยสภา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปัจจุบัน : พยาธิแพทย์ประจำโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ที่ปรึกษาโรคระบบประสาทและสมอง
4. นายแพทย์ปิติ อึ้งอารีย์วิทยา
แพทยศาสตร์บัณฑิต(พบ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตร พยาธิวิทยากายวิภาค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ปรึกษาด้านระบบเลือดและต่อมน้ำเหลือง
5. แพทย์หญิงวาสนา กนกศิลป์
แพทยศาสตร์บัณฑิต(พบ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตร พยาธิวิทยากายวิภาค (แพทยสภา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร
6. แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา
แพทยศาสตร์บัณฑิต(พบ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตร พยาธิวิทยากายวิภาค (แพทยสภา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปัจจุบัน : พยาธิแพทย์ประจำ บริษัทอุบลพยาธิแลบ
7. ร้อยเอกหริรักษ์ วานม่วง
แพทยศาสตร์บัณฑิต(พบ.) คณะแพทยศาสตร์ รพ. ภูมิพลอดุลยเดช
วุฒิบัตร พยาธิวิทยากายวิภาค (แพทยสภา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปัจจุบัน : พยาธิแพทย์ประจำ รพ. ภูมิพลอดุลยเดช
8. แพทย์หญิงผกาวรรณ นามสว่าง
แพทยศาสตร์บัณฑิต(พบ.) คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร พยาธิวิทยากายวิภาค (แพทยสภา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปัจจุบัน : พยาธิแพทย์ประจำ โรงพยาบาลสุรินทร์ (จังหวัดสุรินทร์)
9. แพทย์หญิงวันวิสา จันทร์หมื่นไวย
แพทยศาสตร์บัณฑิต(พบ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตร พยาธิวิทยากายวิภาค (แพทยสภา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปัจจุบัน : พยาธิแพทย์ประจำโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
10. นายแพทย์ตรี โคตรมี
แพทยศาสตร์บัณฑิต(พบ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตร พยาธิวิทยากายวิภาค (แพทยสภา) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ปัจจุบัน : พยาธิแพทย์ประจำโรงพยาบาลขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
11. แพทย์หญิงนิสารัตน์ ธนารักษ์
แพทยศาสตร์บัณฑิต(พบ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร พยาธิวิทยากายวิภาค (แพทยสภา) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร
12. นายแพทย์ศรัณยู นาครังษี
แพทยศาสตร์บัณฑิต(พบ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตร พยาธิวิทยากายวิภาค (แพทยสภา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปัจจุบัน : พยาธิแพทย์ประจำโรงพยาบาลราชวิถี
กรุงเทพมหานคร
13. นายแพทย์กิติศักด์ วาสนาวิจิตร
แพทยศาสตร์บัณฑิต(พบ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตร พยาธิวิทยากายวิภาค (แพทยสภา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปัจจุบัน : พยาธิแพทย์ประจำโรงพยาบาลนครพิงค์
จังหวัดเชียงใหม่
14. นายแพทย์ธนบัตร ตรีบุพชาติสกุล
แพทยศาสตร์บัณฑิต(พบ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร พยาธิวิทยากายวิภาค (แพทยสภา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปัจจุบัน : พยาธิแพทย์ประจำโรงพยาบาลขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
15. นายแพทย์พงศ์ศิลป์ ทองเหลา
แพทยศาสตร์บัณฑิต(พบ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตร พยาธิวิทยากายวิภาค (แพทยสภา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปัจจุบัน : พยาธิแพทย์ประจำโรงพยาบาลขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
16. แพทย์หญิงนภาพร ภูริพัฒน์
แพทยศาสตร์บัณฑิต(พบ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตร พยาธิวิทยากายวิภาค (แพทยสภา) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร
17. นายแพทย์ธนิน ฐิติพรรณกุล
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
วุฒิบัตร พยาธิวิทยากายวิภาค (แพทยสภา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปัจจุบัน พยาธิแพทย์ประจำโรงพยาบาลมหาสารคาม
18. แพทย์หญิงสุวพีร์ วัชรหิรัญ
แพทยศาสตร์บัณฑิต(พบ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร พยาธิวิทยากายวิภาค (แพทยสภา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปัจจุบัน : พยาธิแพทย์ประจำ โรงพยาบาลสุรินทร์ (จังหวัดสุรินทร์)
19. นายแพทย์ศักดา วราอัศวปติ
แพทยศาสตร์บัณฑิต(พบ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตร พยาธิวิทยากายวิภาค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปัจจุบัน : พยาธิแพทย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น และ อาจารย์ประจำภาควิชา
พยาธิวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20. แพทย์หญิง อภิญญา โชติญาโณ
แพทยศาสตร์บัณฑิต(พบ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตร พยาธิวิทยากายวิภาค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปัจจุบัน : พยาธิแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เจ้าพนักงานเซลล์วิทยา (Cytotechnologist)
1. นายกมล วิสุวรรณ
ปริญญา ตรี (วท.บ.) วิทยาศาสตร์บัณฑิต สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศนียบัตรเซลล์วิทยา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ Cytotechnologist, International academy of cytology (IAC)
ปัจจุบัน : เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี
2. ว่าที่ร้อยตรีสมาน บุญช่วย
ประกาศนียบัตรเซลล์วิทยา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ Cytotechnologist, International academy of cytology (IAC)
ปัจจุบัน : เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
3. นางสาววิยะดา สิงหานุวัฒน์
ประกาศนียบัตรเซลล์วิทยา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ Cytotechnologist, International academy of cytology (IAC)
ปัจจุบัน : เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี
4. นางสาวนุชรัตน์ พลศักดิ์
ประกาศนียบัตรเซลล์วิทยา สถาบันพยาธิวิทยา Cytotechnologist, International academy of cytology (IAC)
ปัจจุบัน : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี